۱۳۸۳ شهریور ۱۲, پنجشنبه

"تا وقتی سيفون هست، می توان به زندگی ادامه داد"

حتی سهراب سپهری هم دوزاریش افتاده دیگه. من تعجب می کنم از این جماعت ابله!