۱۳۸۲ آذر ۳, دوشنبه

Here I am,... Will you send me an angel?

راست میگه، من هم هنوز می تونم باهاش بمیرم. همونطور که این یه هفته اخیر خودمو باهاش خفه کردم!