۱۳۸۲ آبان ۲۶, دوشنبه

"من گاوم. خر نيستم،فهميدی الاغ!"

همانا اين جمله الگويی است برای مدل کردن بسياری از بحث های رايج در جامعه در سطوح مختلف.
چه از نظر ماهيت بحث ، چه از نظر ادبيات بکار رفته و چه از نظر نتيجه نهايی بحث.

پ . ن : متاسفم که نمی تونيم تو اين يه قلم موضوع باهم ديگه بحث کنيم!