۱۳۸۲ آبان ۲۸, چهارشنبه

آخرين نيازمنديهای مشاهده شده :
"به چند نيوتن ِ سر به زير جهت همنشينی زير درخت سيب نيازمنديم"