۱۳۸۳ مهر ۱۶, پنجشنبه

"خوشحالم که حال درونی من به هیچ آشغال خارجی بستگی نداره!"

برای تو که به خوابم میای

و بهم می خندی

مليح و کثيف!