۱۳۸۳ مهر ۱۶, پنجشنبه

"خوشحالم که حال درونی من به هیچ آشغال خارجی بستگی نداره!"

برای تو که به خوابم میای
و بهم می خندی
مليح و کثيف!