۱۳۸۲ آذر ۱۳, پنجشنبه

اين دو تا متن پايين رو نوشتم، به بهانه اين جمله دکتر که گفته بود:

از سه تا "ت" بدم مياد: تاريخ، تقليد و تقی زاده!

و برای لحظاتی که دلم می خواد:

"سر بر ديوار همه خانه های گلين و دوردست بگذارم و غم قرنها را زار بگريم"