۱۳۸۴ مهر ۲۰, چهارشنبه

به افتخار همه میتینگ هایی که آگهی شون اینطوری تموم میشه:)

...
Afterwards at 8:30 pm there will be a Maritime square

dance with live fiddle music, no partner required. No charge, no alcohol,
all welcome.