۱۳۸۳ اسفند ۲۶, چهارشنبه

چهارشنبه زوری
اینجا تهران است، ماتحت دنیا!
صدای حماقت را می شنوید؟!