۱۳۸۳ آذر ۲۸, شنبه

با اين کودن ِکوچولو ارتباط خیلی خوبی برقرار کردم!