۱۳۸۴ تیر ۳, جمعهصبح بخیر ایران!

و مشت هایش با من گفتند،
فردا روز دیگری است
...