۱۳۸۳ بهمن ۲۲, پنجشنبه

از طريقِخبر مرگتان! کجا تشريف داشتيد؟!