۱۳۸۳ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه

Your daily dose of Acetaminophen

"زندگي مثل اقيانوس مي مونه
هر چقدر هم كه توش بشاشند، باز هم زيبا به نظر مي رسه!"