۱۳۸۳ فروردین ۳۰, یکشنبه

روزهاي ترانه و اندوه

من كتاب مي خوانم

او ناخنهايش را مي جود

من از چشمان خود مي كاهم

او از فسفرهايش

و هر دو از روزهاي عمرمان

ما خدمت مي كنيم!