۱۳۸۳ فروردین ۳۰, یکشنبه

روزهاي ترانه و اندوه

من كتاب مي خوانم
او ناخنهايش را مي جود
من از چشمان خود مي كاهم
او از فسفرهايش
و هر دو از روزهاي عمرمان
ما خدمت مي كنيم!